Támogatási kérelmek benyújtására ……………………….. van lehetőség.

Támogatási intenzitás maximum 40%.

A támogatás minimális összege 50 millió Ft és maximális összege 400 millió Ft, mértéke támogatási kategóriától függ, de maximum 40%-os intenzitású lehet.

legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió Ft-ot.


Induló vállalkozás esetén kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez nyújtható támogatás.

 A cél az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez.

Az Irinyi Tervben az alábbi tevékenységek támogathatók:

kapacitásbővítés,

új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon,

termékkínálat bővítése,

termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,

termékek piacra vitele,

kutatási és fejlesztési tevékenység,

az f) és a h) ponthoz kapcsolódó iparjogvédelem,

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 95-97. §-ai szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának megvalósítása,

az a)-e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,

az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.

A fentiekben felsorolt tevékenységek támogathatóságának feltétele továbbá, hogy azoknak az alábbi TEÁOR ’08 körébe kell tartoznia:

élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75.

egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5., G46.46., M72.11., Q86., Q87.

járműipar: C22.11., C22.19., C27.11., C27.20., C30.1.-C30.4., C30.9.

zöld gazdaság: A01.11., A02.10., A02.20., C10.41., C16.10., C16.29., C19.10., C19.20., C20.11.-C20.17., C20.20., C20.30., C20.41., C20.42., C20.51.-C20.53., C20.59., C20.60., C22.21.-C22.23., C22.29., C25.61., C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., E38.11., E38.12., E38.21., E38.22., E38.3., E38.31., E38.32., E39.00., G46.12., G46.13., G46.18., G46.19., G46.69., G46.73., G46.74., G46.77., G46.90.

IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8., G46.51., G46.52., J58.2.,J61.1.-J61.3., J61.9., J62.01.-J62.03., J62.09., J63.11., J63.12., S95.11., S95.12

speciális gépgyártás: C 26.51, C26.60, C28.1.-C28.4., C28.9., G46.61.-G46.64., G46.66., G46.69., M71.12., M72.19.

az 1-6. pontban nem meghatározott TEÁOR tevékenység, abban az esetben, ha a támogatást igénylő igazolni tudja a projekt Irinyi Tervben meghatározott célokkal való

összhangját.

Elszámolható költségek:

A projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben részletezett szakemberek humán erőforrás költségei (bruttó bér + járulékok),

Az olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

Az innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége,

Gyártási dokumentáció elkészítése igénybevett szolgáltatásként,

Gyártmányfejlesztési dokumentáció elkészítése igénybevett szolgáltatásként,

Új termék fejlesztése esetén megvalósíthatósági tanulmány készítése,

Technológiai korszerűsítést, meglévő létesítményi infrastruktúra fejlesztést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára, valamint az

eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

Tárgyi eszköz bérlés,

Az új termelőeszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége,

Az új termelőeszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges),

Új termelőeszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben,

Új termelőeszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése,

Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára,

A termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége,

K+F tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség,

Szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

Iparjogvédelmi tevékenység (a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége),

Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység,

Bioüzemanyag előállítása, bioüzemanyag-előállító egység új generációs bioüzemanyag előállító egységgé történő átalakítása,

Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést követően felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a támogatási okiratban rögzített tevékenység megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költségkategóriákra,

A beruházás esetében a Sztv. 47-51. §-ában meghatározott, költségek számolhatók el,

Az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének dátuma,

Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

kizárólag a támogatást igénylő és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,

az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,

piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,

legalább 3 évig a támogatást igénylő eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a beruházáshoz kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,

az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki,

A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

a támogatást igénylő a támogatásban részesült helyen használhatja fel,

a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a projektzárásig, vagy (regionális beruházás támogatás esetén) a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a támogatott tevékenységet,

Ha a támogatást igénylő a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. A projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni,

Ha a támogatást igénylő ÁFA-adóalany, vagy még nem ÁFA-adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, a támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége,

A beruházás bármely elemének nem piaci áron történő szerepeltetése a támogatás felülvizsgálatát vagy arányos visszavonását eredményezi,

Általános és működési költség abban az esetben számolható el, ha arra a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendeletben, az Ávr-ben, az Ácsr.-ben valamint a De-minimis rendeletben foglaltak lehetőséget biztosítanak. Minden egyéb esetben az általános és működési költség a nem elszámolható költségek közé tartozik.

A támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatást, valamint regionális beruházás támogatás esetén az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Amennyiben az induló beruházás a termelőeszközök beszerzéséhez kapcsolódóan energiahatékonysági-, megújuló energiafelhasználást célzó költség elemeket is tartalmaz, úgy ezek aránya az elszámolható költségeken belül nem haladhatja meg a 20%-ot. (Regionális beruházási támogatás esetén az Ácsr. szerint új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősül többek között a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló azon beruházás, amely új létesítmény létrehozásához vagy a létesítmény tevékenységének diverzifikálásához kapcsolódik, azzal a feltétellel, hogy az új tevékenység nem azonos a létesítményben korábban folytatott tevékenységgel, és nem is hasonlít ahhoz.)