amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt (NAV-nak megküldendő „Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról” statisztikai létszámot tartalmazó oldala szerint)

amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltségét.

Jogi forma szerint:

egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek

szövetkezetek.

Támogatható tevékenységek bemutatása

Önállóan támogatható tevékenységek:

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

b) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el).

c) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el). 

d) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)

Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés

Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás

Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás

Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás

Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás

Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés

Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos

tanácsadás

Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás

Márka- és arculatépítés

Marketing tanácsadás és márkaépítés

Arculati és grafikai tervezés

Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás

Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás

Stratégiai és üzleti tervezés

Vállalati pénzügyi tanácsadás

Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés

Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása

A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás

Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása.

e) Projekt-előkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a 3.4.1.1 r) pontban feltüntetett fajlagos költségek összegét, de legfeljebb a projekt összköltségének 7%-át érheti el)

f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el) 

g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (3.4.1.1 s) pontban feltüntetett fajlagos költségek összegét, de legfeljebb a projekt összköltségének 50%-át érhetik el). 

h) Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 1%-át érheti el) 

i) Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el a forgóeszközökkel együtt), 

j) Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt.

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

Elszámolható költségek

Eszközbeszerzés költségei

Új eszközök, gépek beszerzése:

technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 500.000 Ft értékű eszközök (nettó 500.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése nem támogatható.

az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése:

hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,

hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök

beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra):

az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,

a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége,

Forgóeszközök költsége:

• A projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt anyagköltség (amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni),

• Fogyóeszközök költsége (minden olyan eszköz, berendezési és felszerelési tárgy, szerszám, munka- és védőruha stb., amelyet a vonatkozó jogszabály – elhasználódási idő és beszerzési ár alapján – fogyóeszköznek nyilvánít).

Helyszíni ellenőrzés alkalmával ellenőrzésre kerülhet, hogy a forgóeszközök számvitelileg megfelelő helyre kerültek könyvelésre.

Építéshez kapcsolódó költségek 

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos ingatlan beruházás:

a) ingatlan bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges). 

Immateriális javak beszerzésének költsége

a) Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:

aa) A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától.

Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett áron. A minősített termékekről, valamint szállítókról a hivatkozott honlapon találhatók információk.

ab) A Felhívás 5.5.2.1 a) pontja alapján beszerezhető új eszközökhöz, gépekhez tartozó szoftver, mely a beszerzendő gép rendeltetésszerű használatához szükséges. A szállító fejlesztővel való kapcsolatát igazoló alátámasztó dokumentumot csatolni szükséges a 6. a) pont szerint.

b) Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára a Felhívás 3.1.2. c) pontja alapján, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

• amennyiben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

• azok a kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

c) A támogatási kérelemben a fejlesztendő tevékenység kapcsán szükséges azon tényleges és létező piaci igény megalapozott bemutatása, amelyre a támogatást igénylő a fejlesztést alapozza. A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. január 1. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.

d) Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés támogatható, a tevékenység elszámolható költsége nem haladhatja meg a nettó 280.000,- Ft/nm fajlagos költséget.

e) Minimum 5 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítésére igényelhető támogatás. A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig a 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához. napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

A projekt megkezdése 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető 2020. március 11-től. Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.

A projekt befejezése

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. A 18 hónapos határidőn túli befejezés a Támogatói Okirat visszavonását vonja maga után.

A projekt területi korlátozása

A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett Közép-magyarországi régió területén (Budapest, Pest megye) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor fotódokumentációval szükséges alátámasztani. A fényképeknek a 3.6.1.1 pontban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést kell bemutatnia.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft, az alábbi feltételek szerint:

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;

10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;

50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást – figyelembe véve az egy éves megvalósítási időszak végén, továbbá a fenntartási időszak első évének végén lefolytatott eredményességméréseket – az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyását követő 180. napig egy összegben visszafizeti. A visszafizetés mértékét meghatározó eredményességmérési kritériumokat a felhívás 4.4.2.2 fejezete tartalmazza.

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 153,5 millió Ft.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előleg kedvezményezett általi igénylése a támogatói döntés kézhezvételétől – Támogatói okirat hatályba lépésétől- számított 90 napon belül kötelező. Amennyiben a kedvezményezett a fenti határidőn belül nem igényel előleget, az a támogatói okirattól való elállást von maga után.

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart. A projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani.

Projekt fizikai befejezésének minősül: az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezték.

Az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege. Kedvezményezett a visszafizetési arányáról a Záró Projekt Fenntartási Jelentés beérkezését követő 90 napon belül kap tájékoztatást. A megállapított visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az erről szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180. napig egyösszegben kell visszafizetnie a kedvezményezettnek. Jelen konstrukció keretében részletfizetésre nincs lehetőség.

A megállapításra kerülő visszafizetési kötelezettség teljes körű teljesítését követően kerülhet csak sor a Záró Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyására. A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a visszatérítendő (kamatmentes) támogatás visszafizetésre került és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az irányító hatóság jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

Kötelező vállalás

Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során, FTE-ben számolva.

A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak teljes hónapjaira vonatkozó havi átlagos statisztikai állományi létszámok (fő) átlaga alapján kerül ellenőrzésre.

A fenti vállalás teljesítésének vizsgálata a megvalósítási időszak végén a záró beszámoló ellenőrzésekor történik.

Ellenőrzés módja: a megvalósítás minden hónapjára vonatkozóan a NAV-nak megküldendő „Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról” statisztikai létszámot tartalmazó oldala, vagy havi belső munkaügyi nyilvántartás alapján, mely dokumentumokat a záró beszámoló keretében szükséges benyújtani. A kötelező vállalás nem teljesítése szankcionálásra kerül.

Benyújtási határidő: A támogatási kérelmek benyújtása 2020. június 15. 9:00-tól 2020. november 12. 12:00-ig lehetséges.